רשימת מפיצים מלאה

טבלה זו מכילה את רשימת המפיצים המורשים למכירת רשיונות אשראית לבתי עסק (לפי סדר א-ב).
רשימת המפיצים שלהלן אינה כוללת את כלל המפיצים בשוק אלא רק את אלו שהביעו רצון להכלל ברשימה ששבא מפרסמת באתר שלה. כל המידע המובא להן בכל הנוגע למפיצים התקבל מהמפיצים ומפורסם באתר "as is" מבלי ששבא בדקה את תקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו. לפיכך, השימוש במידע שברשימה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. שב"א לא תהא אחראית בשום מקרה לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש במידע שברשימה או מהסתמכות עליו ולא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי כל משתמש במידע שברשימה או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור למידע שברשימה או לשימוש בו.