PCI

תקן PCI פותח ע"י חברות כרטיסי האשראי הבינלאומיות והוא מכיל את דרישות אבטחת המידע לנתוני כרטיסי האשראי.

 מטרת התקן להגן על פרטי כרטיסי הלקוחות מפני גניבת נתונים ושימוש לא נאות בנתונים אלו. *תקן זה ניתן לשב"א עבור כל המערכות הפנימיות לרבות אשראית WEB.