סטאטוס מכשירי קכ"ח (PinPad) תומכי אשראית EMV

על פי הנחיית הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל במסגרת הוראה 472, שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("שב"א") מפרסמת להלן רשימת סוגי מכשירי קכ"ח (PinPad) המיועדים לעבודה במערכת אשראית  EMV ולגבי כל אחד מהדגמים השונים של כל מכשירי קכ"ח (PinPad) – האם הוא ערוך לעבודה עם המערכת החדשה; האם לא קיימים לגביו פתרונות כאמור; ומה הסטטוס של דגמי מכשירי קכ"ח (PinPad) לגביהם התחייב המשווק לפיתוח תוכנה לעבודה במערכת החדשה ולהסמכת התוכנה לתקן EMV.

עיון ברשימה וכל שימוש בנתונים המפורטים בה יעשה בכפוף לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"). שימוש במידע שברשימה מהווה הסכמה מראש מצד המשתמשים לתנאי השימוש.

שב"א שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ואת הרשימה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. 

מאחר ומירב המידע שברשימה מקורו בצדדים שלישיים, אזי יובהר כלהלן:

  1. הרשימה כוללת אך ורק מידע אודות דגמי מסופים אשר שב"א קיבלה מהמשווקים מידע לגביהם ואת המידע "AS IS" כפי שקיבלה מהמשווקים אודות כל דגם, מבלי ששבא בדקה את תקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו. לפיכך, השימוש במידע שברשימה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
  2. שב"א לא תהא אחראית בשום מקרה לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש במידע שברשימה או מהסתמכות עליו ולא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי כל משתמש במידע שברשימה או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור למידע שברשימה או לשימוש בו.

הרשימה להלן אינה כוללת את דגמי מכשירי קכ"ח  (PinPad) של המשווקים המצויים בשלב ראשוני בלבד של העברת מסמכים לשב"א ומבלי שהחל לגביהם תהליך הפיתוח.

מובהר  כי אין כל וודאות כי תהליך שהחל לגבי מכשיר קכ"ח (PinPad) כלשהו אכן יסתיים ו/או יסתיים בהצלחה ו/או כי הסולקים יסכימו לביצוע הסמכות קצה לקצה מול הארגונים הבינלאומיים.

הרשימה תעודכן ע"י שב"א לפחות אחת לחודש ותציג את הסטאטוס נכון לתאריך עדכון הרשימה באתר.

ניתן  לפנות במישרין לסולקים ו/או למשווקים בישראל על מנת לקבל מידע מלא או לאמת את פרטי המידע המפורטים ברשימה להלן.