כללי ההתחברות ותהליכי ההתחברות לממשק הסליקה

 

1.       מושגים  והגדרות  

במסמך  זה  יהיה לכל מונח דלהלן הפירוש שלצדו:

1.1.    "חוק הבנקאות רישוי" - חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א- 1981 על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תקנות שהותקנו ו/או יותקנו מעת לעת, וכן כל הוראת חוק שתבוא במקומו.

1.2.    "חוק כרטיסי חיוב"- חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו 1986 על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תקנות שהותקנו ו/או יותקנו מעת לעת, וכן כל הוראת חוק שתבוא במקומו.

1.3.    "סולק (Acquirer)"  -  כהגדרת המונח בחוק הבנקאות רישוי.

1.4.  "מנפיק  (Issuer)" - מי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: א. הוא מנפיק, מפיץ או משווק כרטיסי חיוב, והוא צד לחוזה לשימוש בכרטיס חיוב, עם מקבלו שהוא לקוח כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 והאחראי לתשלומים המגיעים מהלקוח שעשה שימוש בכרטיס חיוב שהונפק, הופץ או שווק על ידו; ב. כרטיסי החיוב כאמור נסלקים על ידי סולקים בארץ; ו - ג.  הוא התקשר בהסכם לקבלת שירותים משב"א באמצעות המערכת.

1.5. "משתתף" וברבים "משתתפים" - סולק ו/או מנפיק אשר חתם על הסכם עם שב"א ועם יתר המשתתפים במערכת למתן שירותי ממשק סליקה והתחשבנות באמצעות המערכת או שחתם על כתב הצטרפות לאותו הסכם כמקובל בשב"א.

1.6. "המערכת" או "ממשק הסליקה" - ממשק סליקה והתחשבנות משותף שפותח על ידי שב"א המאפשר ביצוע התחשבנויות והעברת כספים ומידע בין סולקים לבין מנפיקים בגין עסקאות שבהן הסולק והמנפיק הינם שונים.

1.7. "כרטיס חיוב" - לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים מאת בית עסק ללא תשלום מיידי של התמורה וכן לוחית או חפץ כאמור שניתן לצבור בהם ערך כספי בדרך של טעינה.

1.8. "שב"א" - שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

2.       הערכות להתחברות למערכת

2.1.    כללי

א.      משתתף חדש אשר יבקש להתחבר לממשק הסליקה  יוכל להגיש בקשה להתחבר לממשק הסליקה החל מיום 1.10.2015 (להלן: "המועד הקובע") ואילך ולהתחבר אליו על פי כללי ההתחברות ותהליכי ההתחברות המפורטים במסמך זה. ב.      משך הזמן שיידרש על מנת להתחבר לממשק הסליקה יהיה  כשלושה חודשים ממועד המצאת המסמכים  כמפורט בסעיף ‎2.3 להלן, אלא אם ייגרמו עיכובים שמקורם אינו תלוי בשב"א לרבות עיכובים שמקורם באי הערכות מתאימה מצד המשתתף החדש להתחברות למערכת ובאי ביצוע או בביצוע לקוי מצד המשתתף החדש של  הניסויים ובדיקות הקבלה  הנדרשים. ג.        עלות ההתחברות לממשק הסליקה אשר תשולם לשב"א תחושב על בסיס שעות העבודה שיושקעו על ידי שב"א בפועל ואשר ינבעו באופן ישיר מביצוע ההתאמות הנדרשות לצורך התחברות המשתתף החדש לממשק הסליקה (לרבות ביצוע טסטים ודיונים עם אנשי המשתתף החדש שיהיו כרוכים בכך)  והיא תשולם מדי חודש בחודשו על בסיס השעות שהושקעו ועל פי התעריפים לשעה אשר ייקבעו על ידי שב"א ויימסרו מראש למשתתף החדש (להלן: "סכום עלות ההתחברות").  ד.      ההתחברות לממשק הסליקה לצורך משלוח וקבלת קבצים  הינה באמצעות מערכת כספת של חברת Cyber-Ark.לצורך שימוש במערכת הכספת יש לבצע התקנה של קליינט מסוג DCA  בלבד. באחריות המשתתף החדש לבצע על חשבונו את התקנת קליינט מסוג DCA, להכשיר את עובדיו ולהדריכם וכן לבצע וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך שימושו במערכת. 

2.2.    בקשת התחברות למערכת וכתב הצטרפות להסכם ממשק הסליקה

המשתתף החדש ימלא את כל הפרטים הכלולים בטופס בקשת ההתחברות ויחתום עליו באמצעות מורשה חתימה מטעמו. בנוסף, המשתתף החדש יחתום  על כתב הצטרפות להסכם ממשק הסליקה, בנוסח המקובל בשב"א (להלן: "הסכם ממשק הסליקה"). 

2.3.     העברת מסמכים חתומים לשב"א

המשתתף החדש יעביר לשב"א את המסמכים המפורטים בסעיף ‎2.2 לעיל כשהם חתומים במקור. את המסמכים יעביר המשתתף החדש לכתובת המפורטת להלן: 

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

הרוקמים 26, מיקוד 5885849, חולון

מרכז עזריאלי חולון, בניין A, קומה 1

 2.4.    התחייבות לסודיות ובלעדיות השימוש במסמכים ובמידע

המשתתף החדש ישתמש במסמכים המצוינים בסעיף 2.5 להלן ובכל מידע אחר שימסר לו על ידי שב"א, אך ורק לצורך התחברותו ופעילותו כמשתתף במערכת וישמור את כל הנ"ל בסודיות, הכל כמפורט בהסכם ממשק הסליקה.

 2.5.    התנעת תהליך ההתחברות, העברת  מסמכים על ידי שב"א למשתתף החדש ותיאום

בכפוף לביצוע האמור בסעיפים ‎2.2 - ‎2.3 לעיל וכן בכפוף לכך שטופס בקשת ההתחברות מולא באופן תקין ומלא וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל, תעביר שב"א לאיש הקשר מטעם המשתתף החדש את כל המסמכים הבאים:א.      תיק איפיון פונקציונלי.ב.      מבנה הקבצים של סוגי העסקאות /תנועות השונים שמועברים במערכת.ג.        מסמך validity check.ד.      ספר בדיקות. לאחר מכן, נציג שב"א ייצור קשר עם הנציג הטכני מטעם המשתתף החדש שפורט בטופס בקשת ההתחברות לצורך תיאום כל ההיבטים הטכניים הדרושים להתחברות המשתתף החדש למערכת ומתן הסברים, ככל שיידרשו, על ידי המשתתף החדש. 

2.6.    ניסויים ובדיקות קבלה

לאחר תיאום כל ההיבטים הטכניים כאמור לעיל, יבצע המשתתף החדש את כל הבדיקות והניסויים הנדרשים לצורך התחברותו לממשק הסליקה ובכלל זה ניסויים שיפורטו בספר בדיקות שיימסר למשתתף החדש ע"י נציגי שב"א. לצורך ביצוע ניסויים על פי ספר הבדיקות, יתואם מועד על ידי הממשתף מול ממשק הסליקה. בחר המשתתף החדש שלא לבצע ניסויים מסויימים המפורטים בספר הבדיקות, יישא המשתתף החדש באחריות הבלעדית להשלכות החלטתו כאמור.על המשתתף החדש לעמוד בלוחות הזמנים שייקבעו בספר הבדיקות.המשתתף החדש נדרש לבצע בדיקות יסודיות בחצריו בטרם יבקש לבצע בדיקות מול שב"א. המשתתף החדש יודיע לשב"א בכתב על מוכנות לביצוע הבדיקות מול שב"א ויבקש משב"א להקצות לו חלון זמן לבדיקה. בדיקות המערכת יתבצעו בחלון הזמן ששב"א תקצה למשתתף החדש. אם הבדיקות יכשלו, או שיתמשכו מעבר לחלון הזמן המוקצב, יוכל  המשתתף החדש לבקש חלון זמן נוסף. חלון הזמן יוקצה בהתאם ליכולת שב"א. בנוסף, במקרה בו משתתף קיים כלשהו יבקש שהמשתתף החדש יבצע ניסויים "קצה לקצה" בינו לבין המשתתף החדש, יבוצעו ניסויים כאמור במסגרת לוחות הזמנים לביצוע הניסויים הנ"ל שייקבעו על ידי שב"א.  בסיום הבדיקות ישלח המשתתף החדש לשב"א את ספר הבדיקות שנמסר לו על ידי שב"א כשהוא חתום וממולא על ידו וכן הצהרה חתומה על ידו לפיה עבר בהצלחה את כל הבדיקות הדרושות לצורך התחברותו לממשק הסליקה, לרבות על פי ספר הבדיקות וכן את האישורים על הצלחת הניסויים "קצה לקצה" ככל שנדרשו כאמור וכי  הוא מוכן להתחבר לממשק הסליקה. 

2.7.    השלמת תהליך ההתחברות

לאחר השלמת הניסויים והבדיקות ומסירת ההצהרה כאמור על ידי המשתתף החדש,  תינתן למשתתף החדש גישה לממשק הסליקה. 

השירותים  שמספקת  המערכת למשתתפים  הינם אך ורק ביחס למותגים הבאים: "ויזה", "מאסטרקארד" ו"ישראכרט". הוספת מותגים נוספים כפופה להסכמת שב"א לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידה. 
 להורדת כללי ותהליכי התחברות לחץ כאןלהורדת טופס בקשת התחברות לממשק הסליקה לחץ כאן