רשימת  שירותים – ממשק סליקה

רשימת  שירותים – ממשק סליקה

1.       מושגים והגדרות

במסמך זה יהיה לכל מונח דלהלן הפירוש שלצדו:

 • "חוק הבנקאות " - חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א- 1981 על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תקנות שהותקנו ו/או יתוקנו מעת לעת, וכן כל הוראת חוק שתבוא במקומו.

 • "חוק כרטיסי חיוב"- חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו 1986.

  • "יום עסקים" - כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון של סוכות ושמיני עצרת, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב וכן למעט כל יום שיקבע המפקח על הבנקים כיום שאינו יום עסקים בנקאי.

 • "סולק (Acquirer)" - כהגדרת המונח בחוק הבנקאות.

  • "מנפיק (Issuer)" - מי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: א. הוא מנפיק, מפיץ או משווק כרטיסי חיוב, והוא צד לחוזה לשימוש בכרטיס חיוב, עם מקבלו שהוא לקוח כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 והאחראי לתשלומים המגיעים מהלקוח שעשה שימוש בכרטיס חיוב שהונפק, הופץ או שווק על ידו; ב. כרטיסי החיוב כאמור נסלקים על ידי סולקים בארץ; ו - ג. הוא התקשר בהסכם לקבלת שירותים משב"א באמצעות המערכת.

  • "משתתף" וברבים "משתתפים" - סולק ו/או מנפיק אשר יחתום על הסכם עם שב"א ועם יתר המשתתפים במערכת למתן שירותי ממשק סליקה והתחשבנות באמצעות המערכת או שיחתום על כתב הצטרפות לאותו הסכם כמקובל בשב"א.

  • "המערכת" או "ממשק הסליקה" - ממשק סליקה והתחשבנות משותף שפותח על ידי שב"א המאפשר ביצוע התחשבנויות והעברת כספים ומידע בין סולקים לבין מנפיקים בגין עסקאות/תנועות שבהן הסולק והמנפיק הינם גופים שונים.

  • "כרטיס חיוב" - לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים מאת בית עסק ללא תשלום מיידי של התמורה וכן לוחית או חפץ כאמור שניתן לצבור בהם ערך כספי בדרך של טעינה.

 • "שב"א" - שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

  • "עסקת מקור" או   "עסקת בסיס" - עסקה כספית שבוצעה ע"י מחזיק כרטיס חיוב בבית עסק, אשר מועברת ע"י בית העסק לסולק ומהסולק למערכת.

  • "עסקה מיוחדת" - כל תנועה כספית שאינה עסקת בסיס המוזרמת במערכת ע"י הסולק או על ידי המנפיק,לדוגמא: CHB (charge back), REV (reverse charge back), REP (representation).

  • "תנועה אינפורמטיבית" - תנועה שאינה כספית המוזרמת במערכת ע"י הסולק או המנפיק כגון: ביטול הוראת קבע.

 • "עסקאות/תנועות" - עסקת מקור, עסקה מיוחדת ותנועה אינפורמטיבית.

2.       שרותי המערכת

שב"א מספקת שירותים אך ורק לגופים אשר היא רשאית להעניק להם שירותים על פי דין ועל פי רישיונה.

השירותים שמספקת המערכת למשתתפים הינם אך ורק ביחס למותגים הבאים: "ויזה", "מאסטרקארד" ו"ישראכרט". הוספת מותגים נוספים כפופה להסכמת שב"א לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידה.

על מנת שמשתתף חדש יוכל להתחבר למערכת אשראית ולקבל את השירותים הניתנים במערכת והמפורטים להלן, עליו להגיש בקשה להתחבר למערכת החל מיום 1.10.2015 ולהתחבר על פי כללי ההתחברות ותהליכי ההתחברות המפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.shva.co.il.

  השירותים שתספק המערכת הינם כדלקמן:

 • קליטת קבצי העסקאות/התנועות מהסולק ומהמנפיק וביצוע בדיקות תקינות לגבי העסקאות/התנועות הכלולות בקובץ בהתאם למסמך "validity check" (הכולל פירוט בדיקות תקינות לוגיות על קובץ הקלט).

 • לאחר קליטת קובץ העסקאות/התנועות - הפקת קובץ בקרת קלט עבור המשתתף ששלח הקובץ. קובץ בקרת הקלט כולל את פרוט העסקאות/התנועות שנדחו ע"י ממשק הסליקה ואת סה"כ מספר התנועות והסכומים שנקלטו ע"י ממשק הסליקה וזאת על בסיס פרמטרים שהוגדרו מראש.

 • הפקת קובץ עסקאות/תנועות יוצאות המכיל עסקאות/תנועות שנקלטו (ולא נדחו) על ידי ממשק הסליקה. קובץ זה נשלח למשתתף הרלוונטי . קובץ זה כולל :

 • עסקאות בסיס מהסולק למנפיק.

 • תנועות אינפורמטיביות בין הסולק למנפיק ובין המנפיק לסולק.

 • תנועות מיוחדות בין המנפיק לסולק ( לדוגמא : CHB ) ובין הסולק למנפיק (לדוגמא REP).

  • ניהול מאגר מידע מרכזי שיאפשר הפעילויות הבאות :

 • "הפגשת" עסקה מיוחדת מול מאגר הנתונים המרכזי והחלטה האם היא תקפה על פי הבדיקות הרלוונטיות לאותה סוג עסקה/תנועה ואם כן העברתה למשתתף השני שהינו צד לאותה עסקה/תנועה.

 • זיכוי/חיוב המשתתפים בהתאם לכללים מוגדרים מראש ומוסכמים על כל המשתתפים בהתאם לכל סוגי העסקאות/התנועות ובכלל זה התחשבות בהנחות, עמלות צולבות וכו'.

 • הפקת קובץ זיכוי/ חיוב מפורט בגין כל עסקה/תנועה מסוג עסקת בסיס ועסקה מיוחדת הכולל תנועות זיכוי וחיוב מפורטות בגין כל עסקה/תנועה כאמור ושליחתו לכל המשתתפים בעסקה/תנועה.

 • הפקת קובץ יתרות חודשי מפורט ביחס לעסקאות בסיס ועסקאות מיוחדות הנשלח לשני המשתתפים הקשורים לעסקאות הנ"ל שבוצעו במהלך החודש הקלנדרי הקודם.

הפעלת שני מוקדי שירות:

 • מוקד לביצוע בירורים.

 • מוקד לתמיכה תפעולית.

3.       תחזוקה

 • שינויי התוכנה ישוחררו לפעילות בסביבת הייצור בשתי מהדורות שנתיות.

 • מועד שחרור מהדורות התוכנה ייעשה בתאום עם המשתתפים .

 • שינויי תוכנה שמתבצעים בעקבות הנחיות הארגונים הבינלאומיים או רשויות השלטון, חייבים להתבצע לפי תאריכי היעד שיקבעו על ידי אותם גורמים.

 • שינויי תוכנה אילו ייעשו בנוסף לשחרור מהדורות התוכנה כאמור לעיל .

 

 1. טיפול בתקלות 

שב"א מטפלת בתקלות במערכת על פי חומרת התקלות כדלקמן:

 • תקלה קריטית:

תקלה שמשביתה את פעולת המערכת בתאריכי החיוב של כל אחד מהמשתתפים ומונעת יצירת קבצים לחיוב הלקוחות.

 • תקלה חמורה:

תקלה הגורמת לעיכוב של יום אחד בהתחשבנות בין החברות.

 • תקלה לא חמורה:

תקלה שאינה מעכבת את עיבודי ממשק הסליקה.

זמני התגובה לכל תקלה שונים, לפי חומרתה, כשזמן התגובה לתקלות הקריטיות הינו הקצר ביותר.

 1. יום ההתחשבנות

בראשית כל חודש קלנדרי המערכת מבצעת התחשבנות בין המשתתפים לגבי הרוב המכריע של העסקאות למעט עסקאות פרטניות אשר לגביהן נקבעים ימי התחשבנות אחרים, לפי מאפייני העסקאות.

 1. תזמון סבב העיבודים בממשק הסליקה 

 1. עיבודי ממשק הסליקה מתבצעים בימי עסקים בלבד.

 1. זמינות המערכת

השירותים המתוארים לעיל יינתנו בהתאם לזמינות וליכולות המערכת, ולסטנדרטים המקובלים בשב"א, כפי שיהיו מעת לעת. כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייתכן ומתן השירותים באמצעות המערכת לא יתאפשר ו/או יעוכב כתוצאה מאירוע כח עליון, שמטבעו אינו מצוי בשליטת שב"א, לרבות אך מבלי למעט, שביתות והשבתות כלליות בישראל, אסון טבע, מלחמה, אי-זמינות/תקינות תשתיות/אמצעים הנדרשים להפעלת המערכת (לדוגמא: תשתיות מחשבים ו/או תשתיות תקשורת) וכד'.

*ההוראות המפורטות במסמך זה כפופות למסמכי ההתקשרות שייחתמו בין המשתתף לבין שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

להורדת קובץ PDF רשימת שירותים - ממשק סליקה לחץ כאן