כללי התחברות - מנפיק

כללי ההתחברות ותהליכי ההתחברות למנפיק במערכת אשראית (אישורים ואיסוף) *

1.       מושגים והגדרות  

במסמך זה יהיה לכל מונח דלהלן הפירוש שלצדו:

1.1.        "חוק הבנקאות" - חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א- 1981, על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תקנות שהותקנו ו/או יותקנו מעת לעת, וכן כל הוראת חוק שתבוא במקומו.

1.2.         "בית עסק"   - בית עסק שהתקשר ו/או יתקשר בהסדרי סליקה עם סולק/סולקים.

1.3.       "כרטיסי חיוב" - לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים מאת בית עסק ללא תשלום מיידי של התמורה וכן לוחית או חפץ כאמור שניתן לצבור בהם ערך כספי בדרך של טעינה.

1.4.          "מסוף" או "מכשיר POS" – מערכת ממוחשבת לנקודות מכירה ותשלום (Point of Sale) אשר אושרה לשימוש על ידי שב"א על פי מפרט אשראיתEMV , המשמשת בית עסק לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב. מסוף יזוהה במערכת באמצעות מספר מסוף.

1.5.    "סולקים" - כהגדרת המונח בחוק הבנקאות.

1.6.  "המערכת" או "מערכת אשראית" או "אשראית EMV" מרכז ארצי לשירות מכשירי POS המבוסס על תוכנה בגרסה חדשה (אשראית EMV) המורכבת ממערכת חזית - המשמשת לניהול מכשירי ה- POS בבתי העסק והמטפלת, בין היתר, בהעברת מסרי בקשות לאישור ממכשירי ה- POS של עסקאות המבוצעות בבתי העסק באמצעות כרטיסי החיוב, במתן אישורים לעסקאות כאמור על פי קריטריונים שסוכמו מראש בין סולקים למנפיקים ובאיסוף העסקאות ממכשירי ה - POS וכן ממערכת משרד אחורי המטפלת בעיבוד העסקאות לצורך העברתן לסולקים, ניהול המידע הנוגע לפעילות, ניהול הרשאות הפעולה של מכשירי ה- POS וההתחשבנות מול סולקים כאמור, והכל בהתאם למפורט בהסכם לשימוש במערכת אשראית, בנוסח המקובל בשב"א (להלן: "הסכם ההתחברות").

1.7.    "שב"א" - שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

1.8.    "עסקה" – עסקה/תנועה שבוצעה ע"י מחזיק כרטיס חיוב בבית עסק ונרשמה במסוף.

2.       הערכות להתחברות למערכת

2.1.    כללי

א.      מנפיק חדש אשר יבקש להתחבר למערכת אשראית יוכל להגיש בקשה החל מיום 1.1.2016 (להלן: "המועד הקובע") ואילך ולהתחבר למערכת על פי כללי ההתחברות ותהליכי ההתחברות המפורטים בכללים אלה.

ב.      משך הזמן שיידרש על מנת להתחבר למערכת יהיה כשלושה חודשים החל ממועד המצאת המסמכים הנדרשים על ידי שב"א והעברת סכום המקדמה כמפורט בסעיף ‏2.3 להלן, אלא אם ייגרמו עיכובים שמקורם אינו תלוי בשב"א לרבות עיכובים שמקורם באי הערכות מתאימה מצד המנפיק החדש להתחברות למערכת ובאי ביצוע ו/או בביצוע לקוי מצד המנפיק החדש של הניסויים ו/או של בדיקות הקבלה הנדרשים.

ג.        התחברות למערכת לצורך ביצוע פעולות מקוונות: אישורים, מסרי דיווח מקוונים (advice), משלוח חסומים מיידיים ("חמים"), יתבצע בתקשורת tcp/ip על גבי 2 קווי תקשורת IP לכל אחד מאתרי העיבוד של שב"א. עלות החיבור ותחזוקתו השוטפת הינן באחריות המנפיק החדש בלבד.

ד.      משלוח וקבלת קבצים יתבצע באמצעות מערכת כספת של חברת Cyber-Ark.

לצורך שימוש במערכת הכספת יש לבצע התקנה של קליינט או שרת מסוג DCA בלבד. באחריות המנפיק החדש לבצע על חשבונו התקנת קליינט או שרת מסוג DCA, להכשיר את עובדיו ולהדריכם וכן לבצע כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך שימושו במערכת.

ה.      העברת מסרים ניהוליים או דוחות המופקים מהמערכת תתבצע באמצעות מערכת הדוא"ל הסטנדרטי, למעט מקרים של העברת מידע מסווג בהם המסרים יועברו באמצעות מערכת כספת של חברת Cyber-Ark.

ו.        עלות ההתחברות למערכת אשראית למנפיק החדש אשר תשולם לשב"א תחושב על בסיס שעות העבודה שיושקעו על ידי שב"א בפועל ואשר ינבעו באופן ישיר מביצוע ההתאמות הנדרשות לצורך התחברות המנפיק החדש למערכת ועל פי התעריפים לשעה אשר ייקבעו על ידי שב"א ויימסרו מראש למנפיק החדש (להלן: "סכום עלות ההתחברות").

2.2.    בקשת התחברות למערכת אשראית כמנפיק וחתימה על הסכם עם שב"א

המנפיק החדש ימלא את כל הפרטים הכלולים בטופס בקשת ההתחברות, ויחתום עליו באמצעות מורשה חתימה מטעמו. בנוסף, המנפיק החדש יחתום על הסכם ההתחברות.

2.3.    העברת מסמכים חתומים לשב"א ותשלום המקדמה

המנפיק החדש יעביר לשב"א את המסמך המפורט בסעיף ‏2.2 לעיל, חתום במקור בצירוף סכום מקדמה על חשבון סכום עלות ההתחברות בסכום של 40,000 ₪.

את המסמכים ואת סכום המקדמה יעביר המנפיק החדש לכתובת המפורטת להלן:

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

הרוקמים 26, מיקוד 5885849, חולון

מרכז עזריאלי חולון, בניין A, קומה 1

סכום המקדמה יועבר לשב"א באמצעות שיק שיימשך לפקודת שב"א או בהעברה בנקאית לזכות חשבון על שם שב"א שפרטיו ימסרו למנפיק החדש במועד הרלבנטי.

2.4.    התחייבות לסודיות ובלעדיות השימוש במסמכים ובמידע

המנפיק החדש ישתמש במסמכים המצוינים בסעיף 2.5 להלן ובכל מידע אחר שימסר לו על ידי שב"א, אך ורק לצורך התחברותו ופעילותו כמנפיק במערכת אשראית וישמור את כל הנ"ל בסודיות, הכל כמפורט בהסכם ההתחברות.

2.5.    התנעת תהליך ההתחברות, העברת מסמכים ותיאום

בכפוף לביצוע האמור בסעיפים ‏2.2 - ‏2.4 לעיל וכן בכפוף לכך שטופס בקשת ההתחברות מולא באופן תקין ומלא וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל, תעביר שב"א לאיש הקשר מטעם המנפיק החדש את המסמכים הבאים:

2.5.1.    המסמכים שיקבל מנפיק חדש משב"א

2.5.1.1.           מפרטי המסוף לאשראית EMV.

2.5.1.2.           מפרטי התקשורת בין המערכת למנפיק.

2.5.1.3.           מבנה המסרים המועברים באמצעות המערכת מהמסוף למנפיק החדש או ישירות מהמערכת למנפיק החדש.

2.5.1.4.           מבנה המסרים המקוונים להעברת חסומים מיידי

2.5.1.5.           מבנה קובץ חסומים שמתקבל מהמנפיק החדש.

2.5.1.6.           מפרטי בדיקות הקבלה המותאמים לשירותים הבסיסיים וכל מידע אחר הנדרש לצורך עבודתו מול המערכת.

2.5.1.7.           אפיון העבודה מול ממשק המועדונים ומבנה הקבצים שיש להעביר לשב"א לצורך תפעול שירות ממשק מועדונים.

2.5.1.8.           הגדרת אופן ההתחברות המאובטחת ומגובה לצורך עבודה בסייברארק.

2.5.2.    המסמכים והמידע שיש לקבל מהמנפיק החדש

2.5.2.1.           המנפיק החדש יספק לשב"א את אפיון קידומות כרטיסי החיוב המונפקים ו/או המשווקים ו/או המופצים על ידו, הסוגים של כרטיסי החיוב הנ"ל ואופן בדיקתם במערכת אשראית ובמסופים.

2.5.2.2.           לאחר העברת המסמכים, יוכל הנציג הטכני מטעם המנפיק החדש שפורט בטופס בקשת ההתחברות ליצור קשר עם אנשי שב"א לצורך קבלת הסברים ותיאום כל ההיבטים הטכניים הדרושים להתחברות המנפיק החדש למערכת, ככל שיידרשו, על ידי המנפיק החדש.

2.6.    ביצוע פיתוחים והתאמות על ידי המנפיק החדש

על המנפיק החדש לבצע פיתוחים והתאמות במערכותיו על מנת להתאימן להתחברות למערכת אשראית.

המנפיק נדרש לבצע בדיקות יסודיות בחצריו בטרם יבקש לבצע בדיקות מול המערכת. בסיום הבדיקות ישלח המנפיק לשב"א את ספר הבדיקות שנמסר לו על ידי שב"א כשהוא חתום וממולא על ידו וכן הצהרה חתומה על ידו לפיה סיים בהצלחה את כל הבדיקות הנדרשות לצורך התחברותו למערכת ובכלל זה בדיקות שתפורטנה במפרטי הבדיקות שיימסרו למנפיק ע"י נציגי שב"א וכי הוא מבקש לבצע בדיקות הסמכה של שב"א לפני התחברותו למערכת אשראית.

       2.7.    ניסויים ובדיקות הסמכה

בדיקות ההסמכה יבוצעו על פי מפרטי הבדיקות שיימסרו למנפיק החדש ע"י נציגי שב"א.

המנפיק החדש יודיע לשב"א על מוכנות לביצוע הבדיקות. בדיקות המערכת יתבצעו בחלון זמן ששב"א תקצה למנפיק החדש. במקרה של כשל בבדיקות, או שהבדיקות יתמשכו מעבר לחלון הזמן המוקצב, יוכל המנפיק החדש לבקש חלון זמן נוסף. חלון הזמן יוקצה בהתאם ליכולת שב"א.

חלק מהבדיקות שיידרש המנפיק החדש לעבור יתבצעו מול כל אחד מהמשתתפים במערכת והמנפיק החדש יעביר לשב"א אישור מכל משתתף על הצלחת הבדיקות מולו.

2.8.    השלמת תהליך ההתחברות

עם סיום הבדיקות תינתן למנפיק החדש גישה למערכת אשראית ושב"א תתאם עם המנפיק החדש ועם יתר משתתפי המערכת שנתנו אישור כאמור בסעיף ‏2.7 לעיל, את תהליך חיבורו של המנפיק החדש למערכת.

תנאי יסודי לפני התחלת השימוש במערכת על ידי המנפיק החדש הינו השלמת הקמת תשתית תקשורת מאובטחת בעלת שרידות גבוהה לחיבור המנפיק החדש למערכת.

* ההוראות המפורטות בכללים אלה כפופות למסמכי ההתקשרות שייחתמו בין המנפיק לבין שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

להורדת טופס בקשת התחברות לחץ כאן