כללי התחברות - סולק

כללי ההתחברות ותהליכי ההתחברות לסולק במערכת אשראית (אישורים ואיסוף) *

1.       מושגים והגדרות  

במסמך זה יהיה לכל מונח דלהלן הפירוש שלצדו:

1.1.             "חוק הבנקאות" - חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א- 1981, על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תקנות שהותקנו ו/או יותקנו מעת לעת, וכן כל הוראת חוק שתבוא במקומו.

1.2.             "בית עסק"   - בית עסק שהתקשר ו/או יתקשר בהסדרי סליקה עם סולק/סולקים.

1.3.             "כרטיסי חיוב" - לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים מאת בית עסק ללא תשלום מיידי של התמורה וכן לוחית או חפץ כאמור שניתן לצבור בהם ערך כספי בדרך של טעינה.

1.4.             "מסוף" או "מכשיר POS" – מערכת ממוחשבת לנקודות מכירה ותשלום (Point of Sale) אשר אושרה לשימוש על ידי שב"א על פי מפרט אשראיתEMV , המשמשת בית עסק לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב. מסוף יזוהה במערכת באמצעות מספר מסוף.

1.5.             "סולקים" - כהגדרת המונח בחוק הבנקאות.

1.6.         המערכת" או "מערכת אשראית" או "אשראית EMV" מרכז ארצי לשירות מכשירי POS המבוסס על תוכנה בגרסה חדשה (אשראית EMV) המורכבת ממערכת חזית - המשמשת לניהול מכשירי ה- POS בבתי העסק והמטפלת, בין היתר, בהעברת מסרי בקשות לאישור ממכשירי ה- POS של עסקאות המבוצעות בבתי העסק באמצעות כרטיסי החיוב, במתן אישורים לעסקאות כאמור על פי קריטריונים שסוכמו מראש בין סולקים למנפיקים ובאיסוף העסקאות ממכשירי ה - POS וכן ממערכת משרד אחורי המטפלת בעיבוד העסקאות לצורך העברתן לסולקים, ניהול המידע הנוגע לפעילות, ניהול הרשאות הפעולה של מכשירי ה- POS וההתחשבנות מול סולקים כאמור, והכל בהתאם למפורט בהסכם לשימוש במערכת אשראית, בנוסח המקובל בשב"א (להלן: "הסכם ההתחברות").

1.7.    "שב"א" - שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

1.8.    "עסקה" – עסקה/תנועה שבוצעה ע"י מחזיק כרטיס חיוב בבית עסק ונרשמה במסוף.

2.       הערכות להתחברות למערכת

2.1.    כללי

א.      סולק חדש אשר יבקש להתחבר למערכת אשראית יוכל להגיש בקשה החל מיום 1.1.2016 (להלן: "המועד הקובע") ואילך ולהתחבר למערכת על פי כללי ההתחברות ותהליכי ההתחברות המפורטים בכללים אלה.

ב.      משך הזמן שיידרש על מנת להתחבר למערכת יהיה כשלושה חודשים החל ממועד המצאת המסמכים הנדרשים על ידי שב"א והעברת סכום המקדמה כמפורט בסעיף ‏2.3 להלן, אלא אם ייגרמו עיכובים שמקורם אינו תלוי בשב"א לרבות עיכובים שמקורם באי הערכות מתאימה מצד הסולק החדש להתחברות למערכת ובאי ביצוע ו/או בביצוע לקוי מצד הסולק החדש של הניסויים ו/או של בדיקות הקבלה הנדרשים.

ג.        התחברות למערכת לצורך ביצוע פעולות מקוונות: אישורים, מסרי דיווח מקוונים (advice), יתבצע בתקשורת tcp/ip על גבי 2 קווי תקשורת IP לכל אחד מאתרי העיבוד של שב"א. עלות החיבור ותחזוקתו השוטפת הינן באחריות הסולק החדש בלבד.

ד.      משלוח וקבלת קבצים יתבצע באמצעות מערכת כספת של חברת Cyber-Ark.

לצורך שימוש במערכת הכספת יש לבצע התקנה של קליינט או שרת מסוג DCA בלבד. באחריות הסולק החדש לבצע על חשבונו התקנת קליינט או שרת מסוג DCA, להכשיר את עובדיו ולהדריכם וכן לבצע כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך שימושו במערכת.

ה.      העברת מסרים ניהוליים או דוחות המופקים מהמערכת תתבצע באמצעות מערכת הדוא"ל הסטנדרטי למעט מקרים של העברת מידע מסווג בהם המסרים יועברו באמצעות מערכת כספת של חברת Cyber-Ark.

ו.        עלות ההתחברות למערכת אשראית לסולק החדש אשר תשולם לשב"א תחושב על בסיס שעות העבודה שיושקעו על ידי שב"א בפועל ואשר ינבעו באופן ישיר מביצוע ההתאמות הנדרשות לצורך התחברות הסולק החדש למערכת והיא תשולם מדי חודש בחודשו על בסיס השעות שהושקעו ועל פי התעריפים לשעה אשר ייקבעו על ידי שב"א ויימסרו מראש לסולק החדש (להלן: "סכום עלות ההתחברות").

2.2.    בקשת התחברות למערכת אשראית כסולק וחתימה על הסכם עם שב"א

הסולק החדש ימלא את כל הפרטים הכלולים בטופס בקשת ההתחברות, ויחתום עליו באמצעות מורשה חתימה מטעמו. בנוסף, הסולק החדש יחתום על הסכם ההתחברות.

2.3.    העברת מסמכים חתומים לשב"א ותשלום המקדמה

הסולק החדש יעביר לשב"א את המסמך המפורט בסעיף ‏2.2 לעיל, חתום במקור בצירוף סכום מקדמה על חשבון סכום עלות ההתחברות בסכום של 40,000 ש"ח.

את המסמכים ואת סכום המקדמה יעביר הסולק החדש לכתובת המפורטת להלן:

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

הרוקמים 26, מיקוד 5885849, חולון

מרכז עזריאלי חולון, בניין A, קומה 1

סכום המקדמה יועבר לשב"א באמצעות שיק שיימשך לפקודת שב"א או בהעברה בנקאית לזכות חשבון על שם שב"א שפרטיו ימסרו לסולק החדש במועד הרלבנטי.

2.4.    התחייבות לסודיות ובלעדיות השימוש במסמכים ובמידע

הסולק החדש ישתמש במסמכים המצוינים בסעיף 2.5 להלן ובכל מידע אחר שימסר לו על ידי שב"א, אך ורק לצורך התחברותו ופעילותו כסולק במערכת אשראית וישמור את כל הנ"ל בסודיות, הכל כמפורט בהסכם ההתחברות.

2.5.    התנעת תהליך ההתחברות העברת מסמכים על ידי שב"א לסולק ותיאום

בכפוף לביצוע האמור בסעיפים ‏2.2 - ‏2.4 לעיל וכן בכפוף לכך שטופס בקשת ההתחברות מולא באופן תקין ומלא וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל, תעביר שב"א לאיש הקשר מטעם הסולק החדש את המסמכים הבאים:

2.5.1. מפרטי המסוף לאשראית EMV.

2.5.2. אפיון הפרמטרים הבסיסיים הנדרשים לצורך הגדרת פעילות המסוף.

2.5.3. מפרט המתאר את מבנה הקבצים המועברים בממשקי העברת הקבצים והכולל את:

א.           מבנה קבצי העסקאות שיועברו לסולק החדש ואופן הטיפול בהם.

ב.            מבנה קובץ לוג אישורים שמועבר לידיעת הסולק החדש.

ג.            מבנה קובץ קמעונאים שמועבר לידיעת הסולק החדש.

ד.            מבנה קובץ בקשות לאישור מסופים אשר נשלחות לסולק החדש.

ה.           מבנה קובץ אישורי מסופים ועדכונים במסופים הכולל פרמטרים, הרשאות ותקרות שנקבעים על ידי הסולק החדש.

ו.            מבנה קובץ הודעות הסולק החדש על התחלת סליקה של מסוף קיים (הסבת סליקה).

ז.            מבנה קובץ חסומים שיתקבל מהסולק החדש.

ח.           מבנה קובץ מידע לסולק החדש לצרכי התחשבנות.

2.5.4. מסמך המתאר את אופן חישוב העמלות ששב"א גובה מהסולקים.

2.5.5. מפרטי בדיקות המותאמים לשירותים הבסיסיים ופרטי מידע נוספים בקשר עם עבודת הסולק החדש מול המערכת.

2.5.6. הגדרת אופן ההתחברות המאובטחת והמגובה לצורך עבודה בסייברארק.

2.5.7. מפרטי התקשורת בין הסולק החדש לבין המערכת.

2.5.8.  מבנה המסרים המקוונים לבקשות לאישור המועברים באמצעות המערכת מהמסוף לסולק החדש או ישירות מהמערכת לסולק החדש.

2.5.9. מבנה המסרים המקוונים הכוללים כרטיסי תייר חסומים להעברה למערכת לצורך העברתם למסופים.

לאחר העברת המסמכים, יוכל הנציג הטכני מטעם הסולק החדש שפורט בטופס בקשת ההתחברות ליצור קשר עם אנשי שב"א לצורך קבלת הסברים ותיאום כל ההיבטים הטכניים הדרושים להתחברות הסולק החדש למערכת, ככל שיידרשו, על ידי הסולק החדש.

2.6.    ביצוע פיתוחים והתאמות על ידי הסולק החדש

על הסולק החדש לבצע פיתוחים והתאמות במערכותיו על מנת להתאימן להתחברות למערכת אשראית.

הסולק החדש נדרש לבצע בדיקות יסודיות בחצריו בטרם יבקש לבצע בדיקות מול המערכת. בסיום הבדיקות ישלח הסולק החדש לשב"א את ספר הבדיקות שנמסר לו על ידי שב"א כשהוא חתום וממולא על ידו וכן הצהרה חתומה על ידו לפיה סיים בהצלחה את כל הבדיקות הנדרשות לצורך התחברותו למערכת ובכלל זה בדיקות שתפורטנה במפרטי הבדיקות שיימסרו לסולק החדש ע"י נציגי שב"א וכי הוא מבקש לבצע בדיקות הסמכה של שב"א לפני התחברותו למערכת אשראית.

2.7.    ניסויים ובדיקות הסמכה

בדיקות ההסמכה יבוצעו על פי מפרטי הבדיקות שיימסרו לסולק החדש ע"י נציגי שב"א.

הסולק החדש יודיע לשב"א על מוכנות לביצוע הבדיקות. בדיקות המערכת יתבצעו בחלון זמן ששב"א תקצה לסולק החדש. במקרה של כשל בבדיקות, או שהבדיקות יתמשכו מעבר לחלון הזמן המוקצב, יוכל הסולק החדש לבקש חלון זמן נוסף. חלון הזמן יוקצה בהתאם ליכולת שב"א.

חלק מהבדיקות שיידרש הסולק החדש לעבור יתבצעו מול כל אחד מהמשתתפים במערכת והסולק החדש יעביר לשב"א אישור מכל משתתף על הצלחת הבדיקות מולו.

2.8.    השלמת תהליך ההתחברות

עם סיום הבדיקות תינתן לסולק החדש גישה למערכת אשראית ושב"א תתאם עם הסולק החדש ועם יתר משתתפי המערכת שנתנו אישור כאמור בסעיף ‎2.7 לעיל, את תהליך חיבורו של הסולק החדש למערכת.

תנאי יסודי לפני התחלת השימוש במערכת על ידי הסולק החדש הינו השלמת הקמת תשתית תקשורת מאובטחת בעלת שרידות גבוהה לחיבור הסולק החדש למערכת.

* ההוראות המפורטות בכללים אלה כפופות למסמכי ההתקשרות שייחתמו בין הסולק לבין שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

להורדת טופס בקשת התחברות לחץ כאן