כללים לקבלת חבילה מורחבת

כללים לקבלת חבילה מורחבת במערכת אשראית (אישורים ואיסוף)

1. מושגים והגדרות

במסמך זה יהיה לכל מונח דלהלן הפירוש שלצדו:

1.1. "חוק הבנקאות" - חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א- 1981, על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תקנות שהותקנו ו/או יותקנו מעת לעת, וכן כל הוראת חוק שתבוא במקומו.

1.2. "בית עסק"- בית עסק שהתקשר ו/או יתקשר בהסדרי סליקה עם סולק/סולקים.

1.3. "כרטיסי חיוב" - לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת בית עסק ללא תשלום מיידי של התמורה וכן לוחית או חפץ כאמור שניתן לצבור בהם ערך כספי בדרך של טעינה.

1.4. "סולק" - כהגדרת המונח "סולק" בחוק הבנקאות.

1.5. "מכשיר Pos" - מערכת ממוחשבת לנקודות מכירה ותשלום (Point of Sale) אשר אושרה לשימוש על ידי שב"א על פי מפרט אשראית EMV , המשמשת בית עסק לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב.

1.6. "מנפיק" - מי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: א. הוא מנפיק, מפיץ או משווק כרטיסי חיוב, והוא צד לחוזה לשימוש בכרטיס חיוב, עם מקבלו שהוא לקוח כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 והאחראי לתשלומים המגיעים מהלקוח שעשה שימוש בכרטיס חיוב שהונפק, הופץ או שווק על ידו; ו- ב. כרטיסי החיוב כאמור נסלקים על ידי סולקים בארץ.

1.7. "משתתף" - סולק ו/או מנפיק שמתקיים לגביו האמור בסעיף 2.1א' להלן.

1.8. "המערכת" או "מערכת אשראית" מרכז ארצי לשירות מכשירי POS המבוסס על תוכנה בגרסה חדשה (אשראית EMV) המורכבת ממערכת חזית - המשמשת לניהול מכשירי ה- POS בבתי העסק והמטפלת, בין היתר, בהעברת מסרי בקשות לאישור ממכשירי ה- POS של עסקאות המבוצעות בבתי העסק באמצעות כרטיסי החיוב, במתן אישורים לעסקאות כאמור על פי קריטריונים שסוכמו מראש בין סולקים למנפיקים ובאיסוף העסקאות ממכשירי ה - POS וכן ממערכת משרד אחורי המטפלת בעיבוד העסקאות לצורך העברתן לסולקים, ניהול המידע הנוגע לפעילות, ניהול הרשאות הפעולה של מכשירי ה- POS וההתחשבנות מול סולקים כאמור, והכל בהתאם למפורט בהסכם לשימוש במערכת אשראית, בנוסח המקובל בשב"א.

1.9. "שב"א" - שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

2. קבלת חבילה מורחבת

2.1. כללי

א. משתתף שהגיש בקשת התחברות למערכת אשראית וחתם על הסכם לקבלת שירותים משב"א באמצעות המערכת, יכול לבקש משב"א לבצע עבורו גם פיתוחים טכנולוגיים פרטניים שאינם כלולים בנספח השירותים הבסיסיים שמספקת המערכת (להלן: "השירותים הנוספים") והכל באופן המפורט בכללים אלה להלן. ידוע למשתתף כי אם הגשת הבקשה על ידו לקבלת השירותים הנוספים נעשית לפני שהמשתתף סיים את הליך ההתחברות למערכת לצורך קבלת השירותים הבסיסיים, עלול הדבר להאריך את משך הזמן שיידרש לשב"א לצורך אספקת השירותים הבסיסיים.

ב. הזמנת השירותים הנוספים תתבצע על פי השלבים הבאים:

  1. המשתתף יגיש בקשה לשב"א שבו תיכלל רשימת השירותים הנוספים שהוא מבקש כי שב"א תפתח עבורו, מעבר לשירותים הבסיסיים ששב"א מספקת באמצעות המערכת.
  2. בהתייחס לכל בקשה למתן שירות הכלולה ברשימת השירותים הנוספים שיגיש המשתתף, יספק המשתתף מפרט דרישות ברמת פירוט גבוהה וכן מסמכים תומכים שיאפשרו לשב"א להעריך את מידת ההשקעה הנדרשת על ידי שבא לאספקת השירות הנוסף.
  3. במהלך תקופה של 30 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה (או תקופה ארוכה יותר במקרה שבו ייגרמו עיכובים בתיאום הפגישות בין הצדדים) שב"א תקיים עם המשתתף מספר פגישות לליבון הצרכים מתוך מגמה לבחון את הבקשה לקבלת השירותים הנוספים והאם ניתן להענות לצרכים המבוקשים בה במסגרת השירותים הבסיסיים הקיימים.
  4. בתוך 45 ימי עבודה מסיום השלב המפורט בסעיף c לעיל שב"א תבצע הערכה ראשונית של מידת ההשקעה הנדרשת על מנת לספק את השירותים הנוספים המתבקשים במסגרת הבקשה ותכין תחשיב ראשוני לביצוע העבודה, על בסיס תעריפים שעתיים כמפורט להלן, אשר יכלול הערכת שעות העבודה הנדרשות, סוג כח האדם שיידרש לביצוע הפרוייקט, ולוח זמנים לביצוע.
  5. המחיר שידרש לביצוע הפיתוחים לצורך מתן השירותים הנוספים יהיה על בסיס תעריפים שעתיים המצ"ב כנספח 2.1 וזאת על פי שעות העבודה אשר יושקעו בפועל על ידי שב"א ו/או מי מטעמה לצורך מתן השירותים הנוספים כאמור לעיל (להלן: "עלויות הפיתוח"). שב"א תהיה רשאית לעדכן מעת לעת את התעריפים השעתיים כמפורט לעיל, והודעה על שינוי כאמור בצירוף התעריפים השעתיים המעודכנים, תפורסם באתר האינטרנט של שב"א לפני ביצוע השינוי.
  6. במהלך 20ימים מסיום השלב המפורט בסעיף dלעיל (או תקופה ארוכה יותר במקרה שבו ייגרמו עיכובים בתיאום הדיונים בין הצדדים), ייערכו דיונים בין המשתתף לבין שב"א במטרה להגיע, ככל הניתן, להסכמה על היקף התחולה של בקשת המשתתף והגדרת מסגרת הפרויקט המבוקש לביצוע השירותים הנוספים ולאחר מכן יוגש על ידי שב"א תחשיב סופי לביצוע הפיתוחים על ידי שב"א.
  7. עלויות הפיתוח ישולמו על ידי המשתתף, מידי חודש בחודשו, על פי שעות העבודה שהושקעו בפועל בביצוע הפיתוחים הנדרשים על ידי שב"א, במהלך החודש הקודם. התשלום יבוצע כנגד חשבונית מס ערוכה כדין ועל פי תנאי התשלום המקובלים בשב"א.

2.2. התנעת תהליך הפיתוח על ידי שב"א

בכפוף לחתימת המשתתף על הזמנת עבודה בהתבסס על התחשיב הסופי, יחל פרויקט פיתוח השירותים הנוספים על ידי שב"א ובמידת הצורך, אם יידרשו גם פיתוחים והתאמות אצל המשתתף, ייחל המשתתף בביצוען.

תהליך הפיתוח יתבצע כדלקמן:

2.2.1. שב"א תעביר למשתתף מסמכי אפיון מפורטים בהתאם למוסכם בסעיף 2.1 לעיל.

2.2.2. שב"א תתחיל בתהליך פיתוח של הנדרש למימוש השירותים הנוספים.

2.2.3. שב"א תכין ותעביר למשתתף מפרט בדיקות לפיתוחים החדשים שיכלול גם את הבדיקות שיבוצעו מול המשתתף.

2.2.4. שב"א תבצע את הבדיקות הנדרשות לפיתוחים החדשים, על פי מפרט הבדיקות הנ"ל.

2.3. ביצוע פיתוחים והתאמות על ידי המשתתף

במידת הצורך, המשתתף יבצע אף הוא פיתוחים והתאמות במערכותיו על מנת שיוכל לעשות שימוש בשירותים הנוספים המבוקשים על ידו.

המשתתף יבצע בדיקות יסודיות בחצריו בטרם יבקש לבצע בדיקות מול שב"א. בסיום הבדיקות ישלח המשתתף לשב"א את מפרט הבדיקות שנמסר לו על ידי שב"א כשהוא חתום וממולא על ידו וכן הצהרה חתומה על ידו לפיה סיים בהצלחה את כל הבדיקות הנדרשות לצורך קבלת השירותים הנוספים ע"י שב"א וכי הוא מבקש כי שב"א תבצע את הבדיקות הנדרשות מטעמה לפני קבלת השירותים הנוספים.

2.4. ניסויים ובדיקות

שב"א תבצע בדיקות של הפיתוחים הנדרשים למתן השירותים הנוספים על פי מפרטי הבדיקות שיימסרו למשתתף ע"י נציגי שב"א.

המשתתף יודיע לשב"א על מוכנות לביצוע הבדיקות. הבדיקות יתבצעו בחלון זמן ששב"א תקצה למשתתף. במקרה של כשל בבדיקות, או שהבדיקות יתמשכו מעבר לחלון הזמן המוקצב, יוכל המשתתף לבקש חלון זמן נוסף. חלון הזמן יוקצה בהתאם ליכולת שב"א.

במידת הצורך יתכן וחלק מהבדיקות שיידרש המשתתף לעבור יתבצעו מול כל אחד מהמשתתפים במערכת והמשתתף יעביר לשב"א אישור מכל משתתף על הצלחת הבדיקות מולו.

2.5. השלמת פיתוח השירותים הנוספים

עם סיום הבדיקות יוכל המשתתף לקבל את השירותים הנוספים בכפוף לכך שהשלים את הליך ההתחברות למערכת, ושב"א תתאם עם המשתתף את המועד לקבלתם.

לאחר השלמת הפיתוח וההעברה לייצור יתווספו השירותים הנוספים לכלל השירותים שמקבל המשתתף משב"א באמצעות המערכת.