רשימת שרותים - מנפיק

רשימת שירותים למנפיק- ממשק אישורים ואיסוף*

 

1.       מושגים והגדרות

בנספח זה יהיה לכל מונח דלהלן הפירוש שלצדו:

1.1.             "חוק הבנקאות" - חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א- 1981, על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תקנות שהותקנו ו/או יתוקנו מעת לעת, וכן כל הוראת חוק שתבוא במקומו.

1.2.             "בית עסק"   - בית עסק שהתקשר ו/או יתקשר בהסדרי סליקה עם סולק/סולקים.

1.3.             "כרטיסי חיוב" - לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים מאת בית עסק ללא תשלום מיידי של התמורה וכן לוחית או חפץ כאמור שניתן לצבור בהם ערך כספי בדרך של טעינה.

1.4.             "כרטיסי החיוב של המנפיק" – כרטיסי חיוב המונפקים, מופצים או משווקים על ידי המנפיק הרלבנטי.

1.5.             "מסוף" או "מכשיר POS" – מערכת ממוחשבת לנקודות מכירה ותשלום (Point of Sale) אשר אושרה לשימוש על ידי שב"א על פי מפרט אשראית EMV, המשמשת בית עסק לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב. מסוף יזוהה במערכת באמצעות מספר מסוף.

1.6.             "סולקים" - כהגדרת המונח בחוק הבנקאות.

1.7.             "מותג"- כל אחד מהמותגים שמונפקים, מופצים או משווקים על ידי המנפיק ובלבד שהינם אחד מבין המותגים הבאים: "ויזה", "מאסטרקארד", "ישראכרט", "דיינרס", "דיסקובר", "אמריקן אקספרס" ו- "JCB". הוספת מותגים נוספים כפופה להסכמת שב"א לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידה.

1.8.             "המערכת" או "מערכת אשראית" או "אשראית EMV" - מרכז ארצי לשירות מכשירי POS המבוסס על תוכנה בגרסה חדשה (אשראית EMV) המורכבת ממערכת חזית - המשמשת לניהול מכשירי ה- POS בבתי העסק והמטפלת, בין היתר, בהעברת מסרי בקשות לאישור ממכשירי ה- POS של עסקאות המבוצעות בבתי העסק באמצעות כרטיסי החיוב, במתן אישורים לעסקאות כאמור על פי קריטריונים שסוכמו מראש בין סולקים למנפיקים ובאיסוף העסקאות ממכשירי ה - POS וכן ממערכת משרד אחורי המטפלת בעיבוד העסקאות לצורך העברתן לסולקים, ניהול המידע הנוגע לפעילות, ניהול הרשאות הפעולה של מכשירי ה- POS וההתחשבנות מול סולקים כאמור, והכל כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות עם המנפיק הרלבנטי.

1.9.             "שב"א" - שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

1.10.          "עסקה" – עסקה/תנועה שבוצעה ע"י מחזיק כרטיס חיוב בבית עסק ונרשמה במסוף.

2.       שרותי המערכת

שב"א מספקת שירותים אך ורק לגופים אשר היא רשאית להעניק להם שירותים על פי דין ועל פי רישיונה.

המערכת מספקת שירותים ביחס למותגים (כהגדרתם במסמך זה) אשר מונפקים ו/או משווקים ו/או מופצים בארץ על ידי מנפיקים ואשר נסלקים על ידי סולקים בישראל אשר מקבלים שירותים משב"א באמצעות המערכת.

על מנת שמנפיק חדש יוכל להתחבר למערכת אשראית ולקבל את השירותים הניתנים במערכת והמפורטים להלן, על המנפיק החדש להגיש בקשה להתחבר למערכת החל מיום 1.1.2016 ולהתחבר אליה על פי כללי ההתחברות ותהליכי ההתחברות המפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.shva.co.il. 

2.1. השירותים שתספק המערכת למנפיק הינם כדלקמן:

2.1.1. קבלה מהמנפיק של ערכי הווקטורים, לטעינה בכל המסופים.

2.1.2. העברת ערכי הווקטורים שהתקבלו מהמנפיק כאמור לעיל, לכל המסופים בבתי עסק.

2.1.3. טיפול בבקשות לאישור (לצורך אימות במקוון)

2.1.3.1.  הפנייה ישירה של מסרי בקשות לאישור עסקאות מהמסופים למנפיק בשם סולקים וקבלת תשובת המנפיק לצורך העברה למסוף.

2.1.3.2. שירות STIP

מתן תשובה על ידי המערכת בשם המנפיק לבקשה לאישור של עסקאות חיוב, במקרים בהם המנפיק אינו זמין.

2.1.3.3.           העברת מסרי דיווח מקוונים (advice) למנפיק בגין תשובות הסולקים לבקשות לאישור שהועברו לסולקים, העברת מסרי דיווח מקוונים (advice) לסולקים בגין תשובות המנפיק לבקשות לאישור שהועברו מהמסוף אל המנפיק (באמצעות המערכת) וכן העברת מסרי דיווח מקוונים (advice) לסולקים ולמנפיק בגין תשובות לבקשות לאישור שנענו ע"י המערכת בשם הסולקים או המנפיק, לפי הענין.

2.1.4. טיפול בכרטיסי חיוב חסומים

2.1.4.1.           קבלת קובץ כרטיסי חיוב של המנפיק שאינם רשאים לבצע עסקאות במסוף (להלן: "הכרטיסים החסומים").

2.1.4.2.           בניית קבצי חסומים לפי הקיבולת של סוגי המסופים השונים .

2.1.4.3.           העברת קבצי הכרטיסים החסומים (או עדכונים רלוונטיים) למסופים בעת התקשרותם למערכת (למעט אם ההתקשרות למערכת היא לצורך אישור עסקה).

2.1.4.4.           קבלת מסרים מקוונים הכוללים מספרי כרטיסים חסומים לצורך העברה למסופים (להלן: "קובץ חסומים קטן"). העברת קובץ חסומים קטן למסוף במסגרת מתן התשובה לבקשה לאישור עסקה שנשלחה למערכת על ידי המסוף.

2.1.5. טיפול במועדונים

2.1.5.1.           קבלת קובץ הכולל את רשימת המועדונים של המנפיק ובתי העסק בהם הם מוכרים.

2.1.5.2.           קבלת קובץ הכולל את כרטיסי החיוב של המנפיק הכלולים בכל מועדון כאמור (להלן: "כרטיסי המועדון") והנחיה לגבי הטבות המנפיק לכרטיסי המועדון בבתי עסק.

2.1.5.3.           במהלך העיבוד היומי המתבצע במערכת, מתבצע חישוב ההטבה המיטבית למחזיקי כרטיס מועדון בכל עסקה המתבצעת בבית עסק. 

2.1.6. מתן שירותים בעת התקשרות מסוף 

השירותים הניתנים למסופים (הרלוונטים למנפיק) רק בעת התקשרותם למערכת הינם כדלקמן:

2.1.6.1.           העברה של ערכי הווקטורים הכלליים המתייחסים למנפיק לבתי עסק.

2.1.6.2.           העברת קבצי החסומים.

2.1.7. ניהול מאגר מידע מרכזי שיאפשר הצגת מידע בנוגע לניהול המסוף ולגבי עסקאות שבוצעו במסופים - לבקשת בית העסק, סולקים או המנפיק, לפי העניין :

2.1.7.1.           הצגת פרטי עסקאות שבוצעו בבתי עסק לפי פרטי כרטיס החיוב שהונפקו על ידי המנפיק.

2.1.7.2.           הצגת ערכי הוקטורים למסופים בבתי עסק.

2.1.8. הפעלת שני מוקדי שירות

2.1.8.1.           מוקד שירות לקוחות (בירורים).

2.1.8.2.           מוקד לתמיכה תפעולית.

3.       עיבוד חסומים יומי

המערכת מבצעת עיבוד חסומים יומי.

4.       תחזוקה

4.1.    שינויים במערכת ישוחררו לפעילות בסביבת הייצור בארבע מהדורות רבע שנתיות.

4.2.    שינויים במערכת שמתבצעים בעקבות דרישות סטטוטוריות, יתבצעו לפי תאריכי היעד שיקבעו על ידי אותם גורמים סטטוטוריים. שינויי תוכנה אילו ייעשו בנוסף לשחרור המהדורות כאמור לעיל.

5.       טיפול בתקלות 

שב"א מטפלת בתקלות במערכת על פי חומרת התקלות כדלקמן:

5.1.    תקלה קריטית:

תקלה שמשביתה את יכולת המערכת לקבל בקשות מקוונות לאישור עסקאות.

5.2.    תקלה חמורה:

תקלה שמשביתה את יכולת המערכת לבצע עיבודים יומיים.

5.3.    תקלה לא חמורה:

תקלה שאינה מעכבת את עיבודי המערכת.

זמני התגובה לכל תקלה שונים, לפי חומרתה, כשזמן התגובה לתקלות הקריטיות הינו הקצר ביותר.

6.       זמינות המערכת

השירותים המתוארים לעיל יינתנו בהתאם לזמינות וליכולות המערכת, ולסטנדרטים המקובלים בשב"א, כפי שיהיו מעת לעת. כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייתכן ומתן השירותים באמצעות המערכת לא יתאפשר ו/או יעוכב כתוצאה מאירוע כח עליון, שמטבעו אינו מצוי בשליטת שב"א, לרבות אך מבלי למעט, שביתות והשבתות כלליות או חלקיות, אסון טבע, רעידות אדמה, שריפה, הצפה, פיצוץ, מלחמה, מעשה טרור, מהומות, הפגנות, פעולות איבה, גיוס מלא או חלקי אי-זמינות/תקינות תשתיות/אמצעים הנדרשים להפעלת המערכת (לדוגמא: תשתיות מחשבים ו/או תשתיות תקשורת) וכד'.

*ההוראות המפורטות במסמך זה כפופות למסמכי ההתקשרות שייחתמו בין המנפיק לבין שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.