רשימת שרותים - סולק

רשימת שירותים לסולק- ממשק אישורים ואיסוף*

 

1.      מושגים והגדרות

במסמך זה יהיה לכל מונח דלהלן הפירוש שלצדו:

1.1.           "חוק הבנקאות" - חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א- 1981, על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תקנות שהותקנו ו/או יותקנו מעת לעת, וכן כל הוראת חוק שתבוא במקומו.

1.2.           "בית עסק"   - בית עסק שהתקשר ו/או יתקשר בהסדרי סליקה עם סולק/סולקים.

1.3.           "כרטיסי חיוב" - לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים מאת בית עסק ללא תשלום מיידי של התמורה וכן לוחית או חפץ כאמור שניתן לצבור בהם ערך כספי בדרך של טעינה.

1.4.           "מסוף" או "מכשיר POS" – מערכת ממוחשבת לנקודות מכירה ותשלום (Point of Sale) אשר אושרה לשימוש על ידי שב"א על פי מפרט אשראית EMV, המשמשת בית עסק לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב. מסוף יזוהה במערכת באמצעות מספר מסוף.

1.5.           "סולקים" - כהגדרת המונח בחוק הבנקאות.

1.6.           "מנפיק מקומי" - מי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: א. הוא מנפיק, מפיץ או משווק כרטיסי חיוב, והוא צד לחוזה לשימוש בכרטיס חיוב, עם מקבלו שהוא לקוח כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 והאחראי לתשלומים המגיעים מהלקוח שעשה שימוש בכרטיס חיוב שהונפק, הופץ או שווק על ידו; ב. כרטיסי החיוב כאמור נסלקים על ידי סולקים בארץ; ו - ג. הוא התקשר בהסכם לקבלת שירותים משב"א באמצעות המערכת.

1.7.           "מנפיק זר"– מי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: א. הוא מנפיק, מפיץ או משווק כרטיסי חיוב, והוא צד לחוזה לשימוש בכרטיס חיוב, עם מקבלו והאחראי לתשלומים המגיעים בגין שימוש בכרטיס חיוב שהונפק, הופץ או שווק על ידו; ב. כרטיסי החיוב כאמור נסלקים על ידי סולקים בארץ. כרטיסי החיוב כאמור לעיל מוגדרים במערכת ככרטיסי תייר.

1.8.           "מותג"- כל אחד מהמותגים שלהלן: "ויזה", "מאסטרקארד", "ישראכרט", "דיינרס", "דיסקובר", "אמריקן אקספרס", "JCB" וכן המותגים הפרטיים של כרטיסי החיוב המונפקים על ידי סולקים בישראל. הוספת מותגים נוספים כפופה להסכמת שב"א לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידה.

1.9.           "מותג נסלק"- המותגים שנסלקים על ידי הסולקים הרלבנטיים.

1.10.       "המערכת" או "מערכת אשראית" או "אשראית EMV" - מרכז ארצי לשירות מכשירי POS המבוסס על תוכנה בגרסה חדשה (אשראית EMV) המורכבת ממערכת חזית - המשמשת לניהול מכשירי ה- POS בבתי העסק והמטפלת, בין היתר, בהעברת מסרי בקשות לאישור ממכשירי ה- POS של עסקאות המבוצעות בבתי העסק באמצעות כרטיסי החיוב, במתן אישורים לעסקאות כאמור על פי קריטריונים שסוכמו מראש בין סולקים למנפיקים ובאיסוף העסקאות ממכשירי ה - POS וכן ממערכת משרד אחורי המטפלת בעיבוד העסקאות לצורך העברתן לסולקים, ניהול המידע הנוגע לפעילות, ניהול הרשאות הפעולה של מכשירי ה- POS וההתחשבנות מול סולקים כאמור, והכל כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות עם הסולק הרלבנטי.

1.11.       "שב"א" - שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

1.12.       "עסקה" – עסקה/תנועה שבוצעה ע"י מחזיק כרטיס חיוב בבית עסק ונרשמה במסוף.

1.13.       "מערכת קמעונאים" - תת מערכת בשב"א אשר מנהלת את קובץ בתי העסק ואשר תשמש, בין היתר, לניהול הרישומים, הפרמטרים, ההרשאות והתקרות שהסולקים הרלבנטיים יבקשו לקיים במסוף.

2.      שרותי המערכת

שב"א מספקת שירותים אך ורק לגופים אשר היא רשאית להעניק להם שירותים על פי דין ועל פי רישיונה.

השירותים שמספקת המערכת לסולקים הינם ביחס למותגים (כהגדרתם במסמך זה) הנסלקים בארץ על ידי סולקים.

על מנת שסולק חדש יוכל להתחבר למערכת אשראית ולקבל את השירותים הניתנים במערכת והמפורטים להלן, על הסולק החדש להגיש בקשה להתחבר למערכת החל מיום 1.1.2016 ולהתחבר אליה על פי כללי ההתחברות ותהליכי ההתחברות המפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.shva.co.il.

 

2.1.           השירותים שתספק המערכת לסולק הינם כדלקמן:

2.1.1.     ניהול מסופים במערכת

2.1.1.1.       קבלת בקשות לפתיחת מסוף מהמפיצים של המסופים (להלן: "המפיצים") וקליטתם במערכת קמעונאים.

2.1.1.2.       העברה לסולק של קובץ בקשות לאישור סליקת מותג נסלק בבית העסק.

2.1.1.3.       קליטת קובץ מהסולק הכולל: (א) אישור לבקשות המפורטות בסעיף ‎2.1.1.2 לעיל וקביעת פרמטרים, הרשאות ותקרות ביחס למותג הנסלק שאושר וכן (ב) עדכון פרמטרים, הרשאות ותקרות ביחס למותגים נסלקים בבתי עסק אחרים.

2.1.1.4.       קליטת קובץ הודעות הסולק להפסקת סליקת מותג נסלק בבית עסק.

2.1.1.5.       קליטת קובץ הודעות הסולק להתחלת סליקה של מותג נסלק במסוף שהיה בסליקת סולק אחר (הסבות).

2.1.1.6.       העברה לסולק של קובץ הכולל מידע מרכז על מסופים בבתי העסק שבסליקתו.

2.1.2.     טיפול בבקשות לאישור (לצורך אימות במקוון) – מנפיק מקומי

2.1.2.1.       קבלת מסרי בקשות לאישור עסקאות מהמסופים.

2.1.2.2.       ביצוע בדיקות בשם הסולק לעסקאות בסליקתו, וזאת טרם העברתן לאישור המנפיק המקומי.

2.1.2.3.       הפנייה ישירה של בקשות לאישור בגין עסקאות חיוב מהמסוף למנפיק המקומי (בשם הסולק) והעברת תשובת המנפיק המקומי למסוף.

2.1.2.4.       העברת בקשות לאישור בגין עסקאות זיכוי מהמסוף לסולק והעברת תשובת הסולק למסוף.

2.1.2.5.       שירות STIP - מתן תשובה על ידי המערכת בשם הסולק לבקשה לאישור של עסקאות זיכוי, במקרים בהם הסולק אינו זמין.

2.1.2.6.       העברת מסרי דיווח מקוונים (advice) לסולק בגין תשובות המנפיק המקומי לבקשות לאישור שהועברו מהמסוף אל המנפיק המקומי (באמצעות המערכת), העברת מסרי דיווח מקוונים (advice) למנפיק המקומי בגין תשובות הסולק לבקשות לאישור שהועברו לסולק וכן העברת מסרי דיווח מקוונים (advice) לסולק ולמנפיק המקומי בגין תשובות לבקשות לאישור שנענו ע"י המערכת בשם הסולק או המנפיק המקומי, לפי הענין.

2.1.3.     טיפול בבקשות לאישור (לצורך אימות במקוון) – מנפיק זר

2.1.3.1.       קבלת מסרי בקשות לאישור עסקאות מהמסופים.

2.1.3.2.       הפנייה של בקשות לאישור בגין עסקאות חיוב וזיכוי מהמסוף לסולק והעברת תשובתו של הסולק למסוף.

2.1.3.3.       שירות STIP -

מתן תשובה על ידי המערכת בשם הסולק לבקשה לאישור של עסקאות זיכוי, במקרים בהם הסולק אינו זמין.

2.1.4.     טיפול בכרטיסי תייר חסומים

2.1.4.1.       קבלה מהסולק של קובץ כרטיסי תייר שאינם רשאים לבצע עסקאות במסוף (להלן: "כרטיסי התייר החסומים").

2.1.4.2.       שילוב כרטיסי התייר החסומים בקבצי כרטיסי החיוב החסומים (להלן: "קבצי החסומים") לפי הקיבולת של סוגי המסופים השונים.

2.1.4.3.       העברת קבצי החסומים (או עדכונים רלוונטיים) למסופים בעת התקשרותם למערכת (למעט אם ההתקשרות למערכת היא לצורך אישור עסקה).

 2.1.5.     מתן שירותים בעת התקשרות מסוף

 השירותים הניתנים למסופים רק בעת התקשרותם למערכת (למעט אם ההתקשרות למערכת היא לצורך אישור עסקה) הינם כדלקמן:

2.1.5.1.       העברת ערכי הפרמטרים שנקבעו ע"י הסולק עבור המותגים הנסלקים הרלבנטיים לבית העסק.

2.1.5.2.       העברה של ערכי הווקטורים הכלליים המתייחסים לסולק בבתי עסק בסליקתו.

2.1.5.3.       קבלת העסקאות מהמסופים בבתי העסק והעברתם למערכת משרד אחורי בשב"א לעיבוד יומי (לפני העברה לסולק) ומתן אסמכתא לקבלת הנתונים הנ"ל.

2.1.5.4.       העברת קבצי החסומים.

2.1.6.     העברת קבצים ונתונים לסולק

2.1.6.1.       העברת קובץ עסקאות לסולק.

2.1.6.2.       העברת קובץ לוג של הבקשות לאישור לסולק.

2.1.6.3.       העברת בקשות לאישור מותג נסלק בבית העסק.

2.1.6.4.       העברת קובץ המרכז מידע מרכז על המסופים.

2.1.6.5.       העברת קובץ הכולל מידע להתחשבנות עם הסולק.

2.1.7.     ניהול מאגר מידע מרכזי שיאפשר הצגת מידע בנוגע לניהול המסוף ולגבי עסקאות שבוצעו במסופים - לבקשת בית העסק, הסולק או המנפיק המקומי, לפי העניין :

2.1.7.1.       הצגת פרטי עסקאות שבוצעו בבתי עסק לפי פרטי בית עסק או פרטי כרטיס חיוב.

2.1.7.2.       הצגת יומן ריכוז (האסמכתאות).

2.1.7.3.       הצגת הפרמטרים, ההרשאות והתקרות למסופים בבתי עסק.

2.1.8.     הפעלת שני מוקדי שירות

2.1.8.1.       מוקד שירות לקוחות (הקלדת טפסי פתיחת מסופים ובירורים).

2.1.8.2.       מוקד לתמיכה תפעולית.

3.      סבב העיבודים במערכת

המערכת מבצעת מספר סוגי עיבודים:

3.1.  עיבוד עסקאות יומי.

3.2.  עיבוד עסקאות מיוחד (קריטי).

3.3.  עיבוד קמעונאים יומי.

3.4.  עיבוד חסומים יומי.

3.5.  עיבוד חודשי וחיוב הסולקים.

4.      תחזוקה

4.1.  שינויים במערכת ישוחררו לפעילות בסביבת הייצור בארבע מהדורות רבע שנתיות.

4.2.  שינויים במערכת שמתבצעים בעקבות דרישות סטטוטוריות, יתבצעו לפי תאריכי היעד שיקבעו על ידי אותם גורמים סטטוטוריים. שינויי תוכנה אילו ייעשו בנוסף לשחרור המהדורות כאמור לעיל.

5.      טיפול בתקלות 

שב"א מטפלת בתקלות במערכת על פי חומרת התקלות כדלקמן :

5.1.  תקלה קריטית: תקלה שמשביתה את יכולת המערכת לקבל בקשות מקוונות לאישור עסקאות.

5.2.  תקלה חמורה: תקלה שמשביתה את יכולת המערכת לבצע עיבודים יומיים.

5.3.  תקלה לא חמורה: תקלה שאינה מעכבת את עיבודי המערכת.

 

זמני התגובה לכל תקלה שונים, לפי חומרתה, כשזמן התגובה לתקלות הקריטיות הינו הקצר ביותר. 

6.      זמינות המערכת

השירותים המתוארים לעיל יינתנו בהתאם לזמינות וליכולות המערכת, ולסטנדרטים המקובלים בשב"א, כפי שיהיו מעת לעת. כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייתכן ומתן השירותים באמצעות המערכת לא יתאפשר ו/או יעוכב כתוצאה מאירוע כח עליון, שמטבעו אינו מצוי בשליטת שב"א, לרבות אך מבלי למעט, שביתות והשבתות כלליות או חלקיות , אסון טבע, רעידות אדמה, שריפה, הצפה, פיצוץ, מלחמה, מעשה טרור, מהומות, הפגנות, פעולות איבה, גיוס מלא או חלקי, אי-זמינות/תקינות תשתיות/אמצעים הנדרשים להפעלת המערכת (לדוגמא: תשתיות מחשבים ו/או תשתיות תקשורת) וכד'.

* ההוראות המפורטות במסמך זה כפופות למסמכי ההתקשרות שייחתמו בין הסולק לבין שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.