ההתחברות למיתוג ATM

כללי ההתחברות  ותהליכי ההתחברות למערכת מיתוג ATM

1.   מושגים  והגדרות  

במסמך  זה  יהיה לכל מונח דלהלן הפירוש שלצדו:

1.1.       "חוק הבנקאות" - חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א- 1981, על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תקנות שהותקנו ו/או יותקנו מעת לעת, וכן כל הוראת שתבוא במקומו.

1.2.       "חוק כרטיסי חיוב"- חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו 1986, על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תקנות שהותקנו ו/או יותקנו מעת לעת, וכן כל הוראת חוק שתבוא במקומו.

1.3.       "הסולק" - מי שמתפעל מכשירי ATM ונותן שירותים ללקוחות המחזיקים כרטיסי חיוב, ובלבד ששב"א רשאית על פי דין ועל פי רישיונה להעניק לו שירותים.
 
1.4.       "המנפיק" – מי שמנפיק, מפיץ או משווק כרטיסי חיוב, שהוא צד לחוזה כרטיס חיוב, כהגדרתו של אותו חוזה בחוק כרטיסי חיוב, ובלבד ששב"א רשאית על פי דין ועל פי רישיונה להעניק לו שירותים.
 
1.5.       המשתתף החדש – מי שהינו מנפיק ו/או סולק.
 
1.6.       "המערכת" או "מערכת מיתוג ATM"  - מערכת שפותחה על ידי שב"א היוצרת קישוריות בין מנפיקים לסולקים שבאמצעותה ניתן לבצע ברשתות ה- ATM המופעלות על ידי הסולקים, את הפעולות הבאות (א) העברת בקשות לאישור משיכות כספים  וקבלת תשובות מסוג אישור או דחייה ו- (ב) ברור יתרות בחשבון הבנק של בעל כרטיס החיוב (בכפוף לכך שהבנק בו מתנהל החשבון יעביר את היתרה הנ"ל ושהסולק יאפשר את ביצוע פעולת הבירור במכשיר ה- ATM והצגת היתרה ) המבוצעות במכשירי ATM באמצעות כרטיס חיוב.
 
1.7.       "מכשירי ATM" – מכשירי בנק אוטומטיים הממוקמים בישראל: (א) של בנקים ושל (ב) גופים אחרים המחוברים באופן עקיף למערכת באמצעות גופים המחוברים למערכת ישירות.
 
1.8.       כרטיס חיוב – כרטיס המיועד למשיכת כסף באמצעות מכשירי ATM על פי הגדרות שיימסרו לשב"א על ידי המשתתף החדש שהינו מנפיק.
 
1.9.       "שב"א" - שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.
 

2.   הערכות להתחברות למערכת

2.1.  כללי
 
א.   משתתף חדש אשר יבקש להתחבר למערכת יוכל להגיש בקשה להתחברות למערכת ולהתחבר למערכת על פי כללי ההתחברות ותהליכי ההתחברות המפורטים במסמך זה.
ב.   שב"א תהיה רשאית להעניק שירותים באמצעות המערכת למשתתף חדש בכפוף לכך שאותו משתתף רשאי על פי דין להתחבר לשב"א לקבלת שירותים באמצעות המערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בהתייחס למשתתף חדש שאינו תאגיד בנקאי, יידרש אישור בנק ישראל לצורך התחברותו למערכת.
ג.    משך הזמן שיידרש על מנת להתחבר למערכת יהיה  120 יום ממועד הגשת בקשת ההתחברות על ידי המשתתף החדש אליה יצורפו כל המסמכים הנדרשים על ידי שב"א כמפורט להלן, אלא אם ייגרמו עיכובים שמקורם אינו תלוי בשב"א לרבות עיכובים שמקורם באי הערכות מתאימה מצד המשתתף החדש להתחברות למערכת ובאי ביצוע ו/או בביצוע לקוי מצד המשתתף החדש של  הניסויים ו/או של בדיקות הקבלה  הנדרשים.
ד.   ההתחברות למערכת תתבצע בתקשורת TCPIP (בתת פרוטוקול שאופיין ע"י שב"א) על גבי קווי תקשורת יעודיים - קו אחד לאתר ראשי של שב"א וקו שני באתר הגיבוי. עלות החיבור ותחזוקתו השוטפת הינה באחריות המשתתף החדש בלבד.
ה.   משלוח וקבלת קבצים בין המשתתף החדש למערכת ובין המשתתף החדש לשאר המשתתפים במערכת יתבצעו באמצעות מערכת כספות של חברת Cyber-Ark.
באחריות המשתתף החדש לבצע על חשבונו את כל הנדרש בחצריו לצורך התחברות למערכת וליתר המשתתפים במערכת, להכשיר את  עובדיו ולהדריכם וכן לבצע כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך שימושו במערכת.
ו.    העברת מסרים ניהוליים או דוחות המופקים מהמערכת תתבצע באמצעות מערכת הדוא"ל הסטנדרטי, למעט מקרים של העברת מידע מסווג בהם המסרים יועברו באמצעות מערכת הכספות של חברת Cyber-Ark.
ז.    עלות ההתחברות למערכת למשתתף החדש אשר תשולם לשב"א תחושב על בסיס שעות העבודה שיושקעו על ידי שב"א בפועל ואשר ינבעו באופן ישיר מביצוע ההתאמות הנדרשות לצורך התחברות המשתתף החדש למערכת והיא תשולם מדי חודש בחודשו על בסיס השעות שהושקעו ועל פי התעריפים לשעה אשר ייקבעו על ידי שב"א ויימסרו מראש למשתתף החדש (להלן: "סכום עלות ההתחברות").
 
2.2.  בקשת התחברות למערכת כמשתתף חדש וחתימה על הסכם עם שב"א

המשתתף החדש ימלא את כל הפרטים הכלולים בטופס בקשת ההתחברות ויחתום עליו באמצעות מורשה חתימה מטעמו. בנוסף, המשתתף החדש יחתום  על הסכם התחברות למערכת (להלן: "הסכם ההתחברות").

2.3.  העברת מסמכים חתומים לשב"א
המשתתף החדש יעביר לשב"א את המסמך המפורט בסעיף 2.2 לעיל, חתום במקור.
את המסמכים יעביר המשתתף החדש לכתובת המפורטת להלן:

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

הרוקמים 26, מיקוד 5885849, חולון

מרכז עזריאלי חולון, בניין A, קומה 1

2.4.  התחייבות לסודיות ובלעדיות השימוש במסמכים ובמידע
המשתתף החדש ישתמש במסמכים  ובכל מידע אחר שימסר לו על ידי שב"א, אך ורק לצורך התחברותו ופעילותו כמשתתף במערכת מיתוג ATM וישמור את כל הנ"ל בסודיות, הכל כמפורט בהסכם ההתחברות.
 

2.5.  התנעת תהליך ההתחברות העברת  מסמכים על ידי שב"א למשתתף החדש ותיאום
בכפוף לביצוע האמור בסעיפים ‎2.2 - ‎2.3 לעיל וכן בכפוף לכך שטופס בקשת ההתחברות מולא באופן תקין ומלא וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל, תעביר שב"א לאיש הקשר מטעם המשתתף החדש את המסמכים הבאים:

2.5.1. המסמכים שיקבל משתתףחדש:

* מפרט תקשורת בפרוטוקול TCPIP.

* מפרט טכני המתאר את המסרים בין המשתתפים במערכת למערכת.

* מפרט בדיקות קבלה.

2.6.  המשתתף החדש (שהוא מנפיק) יספק לשב"א את אפיון כרטיסי החיוב שלו, סוגי כרטיסיו כאמור ואופן בדיקתם במערכת. לאחר העברת המסמכים, יוכל הנציג הטכני מטעם המשתתף החדש שפורט בטופס בקשת ההתחברות ליצור קשר עם אנשי שב"א לצורך קבלת הסברים ותיאום כל ההיבטים הטכניים הדרושים להתחברות המשתתף החדש למערכת, ככל שיידרשו, על ידי המשתתף החדש.

2.7.  ביצוע פיתוחים והתאמות על ידי המשתתף החדש
על המשתתף החדש לבצע פיתוחים והתאמות במערכותיו על מנת להתאימן להתחברות למערכת.
המשתתף החדש נדרש לבצע בדיקות יסודיות בחצריו בטרם יבקש לבצע בדיקות מול שב"א כמפורט בסעיף הבא.

2.8.  ניסויים ובדיקות הסמכה
בדיקות ההסמכה יבוצעו על פי מפרטי הבדיקות שיימסרו למשתתף החדש ע"י נציגי שב"א. המשתתף החדש יודיע לשב"א על מוכנותו לביצוע הבדיקות ויבקש משב"א להקצות לו חלון זמן לבדיקה. בדיקות המערכת יתבצעו בחלון הזמן ששב"א תקצה למשתתף החדש. במקרה בו הבדיקות יכשלו, או שיתמשכו מעבר לחלון הזמן המוקצב, יוכל  המשתתף החדש לבקש חלון זמן נוסף. חלון הזמן יוקצה בהתאם ליכולת שב"א.
בסיום הבדיקות ישלח המשתתף החדש לשב"א את ספר הבדיקות שנמסר לו על ידי שב"א כשהוא חתום וממולא על ידו וכן הצהרה חתומה על ידו לפיה סיים בהצלחה את כל הבדיקות הנדרשות לצורך התחברותו למערכת ובכלל זה בדיקות שתפורטנה במפרטי הבדיקות שיימסרו למשתתף החדש ע"י נציגי שב"א וכי הוא מבקש לבצע בדיקות הסמכה של שב"א לפני התחברותו למערכת.
בנוסף המשתתף החדש יעביר לשב"א אישורים מכל אחד מהמשתתפים האחרים במערכת כי המשתתף החדש עשה מולם בדיקות קבלה ועמד בהן בהצלחה לפי התוצאות הצפויות המתוארות במפרטים (אבטחת המערכת מפני סיכון תקיעה על ידי הגורם החדש).
 
2.9.  השלמת תהליך ההתחברות
 לאחר השלמת הניסויים והבדיקות ומסירת ספר הבדיקות הממולא והחתום וההצהרה כאמור על ידי המשתתף החדש,  יחובר המשתתף החדש למערכת. עם קבלת האישור מכל משתתף אחר במערכת, שב"א תתאם עם המשתתף החדש ועם אותו משתתף שנתן אישור כאמור את עבודתו של המשתתף החדש באמצעות המערכת מול אותו משתתף.
 
תשומת הלב מופנית לכך כי חיובי המחזיקים בכרטיסי החיוב וההתחשבנות בין המשתתפים במערכת אינם מבוצעים באמצעות המערכת והם באחריותם של המשתתפים בלבד