מפרטי אשראית EMV

מסמכים לידיעה ולשימוש בנוגע לפרוטוקול EMV

פרוטוקול אשראית EMV מהווה את מפרט הפעולות שעל המסוף לבצע במהלך עסקת EMV ואת הפעולות הטכניות שיש לבצע במסוף לצורך ההתקשרות לשב"א במצבים השונים.

רצ"ב להורדה מפרטים (בעברית ובאנגלית) המציגים את עיקרי הפרוטוקול, במקרה של אי התאמה בין המפרטים, המפרט בעברית הוא הקובע. 

ניתן לקבל את המפרט המלא הכולל פירוט טכני לאחר חתימה על מסמך סודיות מתאים.


את כתב הסודיות החתום והסרוק יש לשלוח לכתובת [email protected]l בצירוף בקשה לקבל את הפרוטוקול המלא והסבר עבור איזה צורך.

עדכונים בפרוטוקול
ועדת כרטיסי חיוב שמנהלת את תוכן הפרוטוקול הסמיכה את שב"א לתחזק את הפרוטוקול.
ניתן לבקש להכליל שינויים בפרוטוקול בשני ערוצים:

  • דרישות לשינוי שהינן החלטות מדיניות - יטופלו במסגרת וועדת כרטיסי חיוב
  • דרישות לשינוי שהינן צרכים עסקיים / מסחריים – יטופלו בצורה פרטנית מול שב"א

 

 

להורדת נוהל (קובץ PDF) טיפול בדרישות לאפיונים בפרוטוקול הקש כאן