צור קשר

  צור קשר

  הכניסה למנויים בלבד

  אם אינך מנוי אצלנו לא תוכל להיכנס

  בקרוב עוד חידושים והצעות מעניינות!

  מדיניות פרטיות

  כללי

  1. חברת שבא – שירותי בנק אוטומטיים בע”מ (להלן “החברה”), מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר (להלן ” האתר”) ו/או המשתמשים במידע ובשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה להציג, בין היתר, את האופן בו החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר.
  2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים אלה, ועל כן החברה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.
  3. משמעותם של כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות תהא זהה לזו המופיעה בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחר, אז יובהר ההקשר.
  4. המידע המובא להלן מיועד לסייע לך, המבקר והמשתמש באתר זה, להבין את מדיניות האבטחה והגנת הפרטיות של המידע האישי מתוך הכרה כי הגנת הפרטיות במאגרי המידע ואבטחת סודיות המידע מהווים גורם חשוב בקשר שבין החברה לבין המשתמש.
   שימוש במידע המופיע באתר
  5. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. בנוסף, המשתמש מסכימ/ה ומאשר/ת להחברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי אגרגטיבי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מובהר כי מידע סטטיסטי אגרגטיבי זה לא יזהה את המשתמש אישי.
  6. החברה אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר.
   מידע כללי על המבקרים באתר
  7. האתר עושה שימוש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמש באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את מספר המבקרים באתר, פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט – כתובת IP מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, מהיכן הגיע לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמה לשימוש במידע לצורכי החברה, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות וכדומה. המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר ולא מזוהה אישית, דהיינו, לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של החברה לצורך שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.
  8. האתר אף עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות/קוקיס (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, אפיון התכנים המתאימים לו, פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בקוקיס, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות הדפדפן שלו. עם זאת, יש לזכור כי נטרול הקוקיס עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
   מסירת מידע לצד שלישי
  9. החברה נוקטת אמצעים סבירים ומקובלים כדי לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים שיפורטו להלן:
   1.1. בהתאם לדרישת המשתמש ו/או בהסכמתו;
   1.2. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות עמן לחברה יש שיתוף פעולה עסקי;
   1.3. במקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;
   1.4. בשל צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת למסירת המידע;
   1.5. בשל כל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו;
   1.6. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה ו/או משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי;
   1.7. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שאותו צד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות כל דין. מובהר, כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
   מידע אישי
  10. החברה אוספת מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה, אך ורק כאשר:
   1.1. המבקרים באתר בוחרים ומסכימים לספק מידע אישי כאמור לחברה; או החברה עורכת סקר מקוון על בסיס הסכמות הנשאלים;
   1.2. החברה נעזרת במידע האישי הנאסף על ידה על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות הבהרה של המבקרים באתר;
   1.3. המידע שנמסר על המשתמש, בכפוף להסכמתו ומרצונו האישי, הינו נכס של החברה והחברה תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) ודרישות חוק רלוונטיות נוספות. החברה לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודות המשתמש לצד שלישי כלשהו ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר, אלא בהתאם ובכפוף לכל דין ולהוראות פרק מסירת מידע אישי לעיל במדיניות פרטיות זו. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת למנוע כל גישה בלתי מורשית למידע.
   אבטחת מידע וסודיות
  11. ידוע למשתמש באתר זה, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים ובכדי להגן על סודיות המידע והנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים באתר אולם אין ביכולתה למנוע זאת באופן מוחלט.
  12. התקשרות לאתר החברה מתבצעת באופן מוצפן ומאובטח ובהתאם לחוק.
   החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את אמצעי אבטחת המידע השונים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט.
  13. יובהר כי החברה ו/או מנהלי האתר אינם אחראיים לכל נזק ו/או הפרה ככל שתתרחש תקלה הנובעת מהיבט אבטחת מידע אשר אינה תלויה בחברה.
   הבהרות
  14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של שמירת והגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם. מדיניות זו באה להוסיף על תנאי השימוש באתר ולא לגרוע מהם בכל דרך שהיא.
  15. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בכל סתירה ו/או אי התאמה בין התוכן המוצג באתר, לבין מדיניות שמירת פרטיות, יגברו הנהלים, המסמכים וההוראות של החברה, לפי העניין.
  דילוג לתוכן